Ban chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị

Thông qua Hội nghị rút kinh nghiệm nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện và công tác; kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt các vụ việc nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất các vụ việc thông thường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.