BẢN CÔNG BỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đáp ứng 100% thủ tục hành chính áp dụng cho UBND thành phố trên các lĩnh vực

Xem chi tiết tại đây: BẢN CÔNG BỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đáp ứng 100% thủ tục hành chính áp dụng cho UBND thành phố trên các lĩnh vực

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn