Công văn số 06/STC-VP ngày 6/01/2021 của Sở Tài chính về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 06 STC-VP ngày 6.01.2021 của Sở Tài chính về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021;

Văn bản số 4870 UBND-NCPC ngày 19.8.2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.