Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ qúy IV/2019

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã phối hợp với các Ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu tín dụng được giao. Giúp cho hộ nghèo và đối tượng chính sách nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội.

Tổng nguồn vốn tín dụng tính đến ngày 30/9/2019 đạt 124.241 triệu đồng, tăng 4.590 triệu đồng so với 31/12/ 2018, tốc độ tăng 3,8%. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 15.387 triệu đồng; tổng dư nợ đến hết tháng 9 là 121.431 triệu đồng, tăng 4.039 triệu đồng so với 31/12/2018, tốc độ tăng 3,4%. 

Hơn 900 lượt hộ đã được vay vốn với số tiền 32.504 triệu đồng, tăng 2.990 triệu đồng. Trong đó, tập trung giải ngân một số chương trình cho vay như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm…

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đề nghị: Trong những tháng cuối năm 2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh các giải pháp, nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2019, Tăng cường công tác phối hợp giữa ngân hàng CSXH với UBND các xã, phường, các tổ chức đoàn thể thành phố; duy trì chế độ giao ban định kỳ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của những đối tượng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, có ý thức trả nợ đúng hạn, giúp cho những người nghèo khác được tiếp cận nguồn vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm, vay vốn…