BÁO CÁO Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 89/BC-HĐND Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: HĐND thành phố