QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 120/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2023

Nguồn: SVHTT&DL tỉnh