BÁO CÁO sơ kết thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 427/BC-TU sơ kết thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn