Thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 900/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu năm 2024

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn