BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn