Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội, đảm bảo quốc phòng – An ninh tháng 12 năm 2022 ; nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2023. 

Xem chi tiết nội dung tai đây : Báo cáo số 520 / BC – UBND ngày 23/12/2022 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội, đảm bảo quốc phòng – An ninh thang 12 năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2023.