Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn