BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023 

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 414/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023 

Nguồn: UBND thành phố