THÔNG BÁO Về việc xét tuyển viên chức năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 77/TBUBND-BQL Về việc xét tuyển viên chức năm 2023

  KH/06 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn năm 2023      

Nguồn: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn