Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 25/9/2023