BÁO CÁO tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội,đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 01;nhiệm vụ trong tâm tháng 02 năm 2023  

Xem nội dung chi tiết tại đây: BÁO CÁO tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội,đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 01;nhiệm vụ trong tâm tháng 02 năm 2023

 Nguồn: UBND thành phố