Báo cáo tình hình triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021

Xem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 11.6.2021 đến ngày 17.6.2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn