BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khoá VII

Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa VII

Nguồn: UBND Thành phố Bắc Kạn