Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 18/5/2022, bổ sung ca bệnh dương tính từ ngày 14/5/2022 đến ngày 17/5/2022