BAO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri tại hội nghị tiếp súc cử tri trực tuyến chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch và xây dựng, trật tự đô thị và công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 

Xem nội dung chi tiết tại đây : BAO CÁO số 255/BC-UBND Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri tại hội nghị tiếp súc cử tri trực tuyến chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch và xây dựng, trật tự đô thị và công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 

Nguồn: UBND thành phố