BÁO CÁO kết quả thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 6 tháng đầu năm và phương hưóng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây :BÁO CÁO số 254/BC-UBND kết quả thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Nguồn: UBND thàng phố