CÔNG VĂN V/v tăng cường chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai

Xem nội dung chi tiết đâyCÔNG VĂN số 1171/UBND-KT V/v tăng cường chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai

Nguồn: UBND thành phố