Bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI

Trong khuôn khổ nội dung chương trình ngày làm việc thứ 2, các đại biểu tiếp tục nghe kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND TP. Bắc Kạn Khóa VI. Báo cáo của Thường trực HĐND về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Bắc Kạn khóa VI của các cơ quan, đơn vị liên quan.

HĐND thành phố đã dành thời gian 120 phút để các đại biểu thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua nghị quyết trình tại kỳ họp và bế mạc.Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có 06 lượt đại biểu HDND thành phố tham gia chất vấn người đứng đầu các phòng, ban chuyên môn và chủ tịch UBND thành phố về các nội dung:  Giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp tuyến đường sau Tỉnh ủy với nhiều nắp ga, cống, cửa thoát nước bị hỏng, sập; tiến độ thực hiện Đề án phát triển du lịch, thương mại theo Nghị quyết số 130/2017/NQ- HĐND ngày 01/9/2017 của HĐND thành phố; quy trình xử lý, khắc phục thiên tai và cơ chế hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; nguyên nhân số phạm pháp hình sự 6 tháng đầu năm 2019 gia tăng so với cùng kỳ; giải pháp nâng cao dịch vụ công trực tuyến; bất cập trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; tiến độ các dự án đã được quy hoạch, giao đất thực hiện; trách nhiệm, giải pháp xử lý các khu dân cư tự phát xây dựng bám dọc theo các trục đường dân sinh, trong đó có nhiều hộ dân xây dựng nhà trái phép.

Kỳ họp đã nhất trí thông qua dự thảo các Nghị quyết về: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017, Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/7/2018, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 17/09/2018, Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND thành phố Bắc Kạn về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Bắc Kạn năm 2018. Điều chỉnh, giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2019. Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Bắc Kạn về công tác quản lý phần đất đai nhà nước đã thu hồi để xây dựng các công trình/dự án xây dựng cơ bản nhưng không sử dụng hết trên địa bàn thành phố. Dự kiến chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020. Phê chuẩn kết quả giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.