Hai Ban HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát chuyên đề 26 cơ quan, đơn vị, địa phương

Cụ thể, Ban kinh tế – xã hội tái giám sát và gián tiếp việc thực hiện công tác quản lý các loại quỹ nhân đạo từ thiện trên địa bàn thành phố từ tháng 11/2015 đến tháng 02/2019 đối với 25 cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, giám sát trực tiếp 07 xã phường và 02 tổ chức hội, còn lại thực hiện giám sát gián tiếp. Đối với Ban pháp chế HĐND thành phố đã tiến hành giám sát chuyên đề  trực tiếp về nhiệm vụ tham mưu xây dựng chính quyền địa phương “trong sạch, vững mạnh” từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018 đối với phòng Nội vụ thành phố Bắc Kạn.

Nhìn chung, các đợt giám hai Ban HĐND thành phố đã lựa chọn thành phần, thời gian phù hợp và tiến hành theo đúng luật định. Các thành viên giám sát đã chủ động, tích cực sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, hiệu quả các đợt giám sát. Các đơn vị được giám sát cơ bản chấp hành nghiêm túc các kế hoạch giám sát và chủ động khắc phục những hạn chế theo kiến nghị của đoàn giám sát. Kết quả giám sát phản ánh khá trung thực, đầy đủ thực trạng hoạt động của cơ quan đơn vị, địa phương được giám sát. Các kết luận giám sát đúng pháp luật phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc phục hạn chế từng bước đáp ứng được yêu cầu về những vấn đề được nhiều cử tri thành phố quan tâm./.