Bổ sung thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 4772/UBND-VXVN ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc bổ sung thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn