CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2021

STT TÊN CÔNG TRÌNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
I TỔNG CỘNG (I=II+III)      21.200.236.000
II VỐN ĐẦU TƯ      19.462.236.000
1 Sửa chữa mặt đường và sơn vạch kẻ đường giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Kạn         3.505.000.000
2 Xây dựng đường N9-N10 và N5-N10 Khu dân cư Dương Quang         1.180.236.000
3 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn         1.490.000.000
4 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc trụ sở UBND các xã, phường Dương Quang, Nông Thượng, Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn         3.390.000.000
5 Nhà tạm giữ hành chính công an thành phố Bắc Kạn         1.634.000.000
6 Sửa chữa các phòng học và mở rộng đường vào trường mầm non Sông Cầu         4.040.000.000
7 Cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn thành phố giai đoạn I         2.608.000.000
8 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường tiểu học Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn         1.615.000.000
III VỐN SỰ NGHIỆP XDCB        1.738.000.000
1 Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021 (LRAMP).            588.000.000
2 Sửa chữa, thay thế , bổ sung hệ thống điện chiếu sáng đô thị            700.000.000
3 Sửa chữa, nâng cấp đường lên nhà bia phường Huyền Tụng            450.000.000

 

UBND thành phố Bắc Kạn