CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ vể tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Xem nội dung chi tiết tại đây : CHỈ THỊ số 23/CT-TW CỦA BAN BÍ THƯ vể tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Nguồn: UBND thành phố