CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về lãnh đạo Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường và Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Xem nội dung chi tiết tại đây : CHỈ THỊ số 12/CT-TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về lãnh đạo Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường và Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn