Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn chủ nhật, ngày 25/02/2024