Chương trình truyền thanh thành phố BK thứ sáu, ngày 12/3/2021