Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Tỉnh hội, đến nay 100% các tổ chức cơ sở Hội trong toàn thành phố đã tổ chức xong Đại hội, đảm bảo đúng quy trình, quy định và thời gian. Xác định đại hội hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp bộ hội và các tầng lớp thanh niên, thời gian qua, các cấp bộ hội toàn thành phố đã chủ động đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo cho đại hội, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ hội viên, thanh niên tích cực tham gia học tập, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt và sự lựa chọn giới thiệu từ cấp cơ sở, nhân sự Ủy ban Hội khóa mới được giới thiệu hiệp thương chọn cử bảo đảm các tiêu chuẩn chung của Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Quy trình công tác nhân sự được thực hiện công khai, minh bạch, mở rộng dân chủ nên đã tạo được sự đồng thuận cao. Công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội được chỉ đạo chặt chẽ cả về nội dung và hình thức. Các dự thảo văn kiện như: Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội; Nghị quyết Đại hội đã được Ủy ban Hội thành phố tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, hội viên, thanh niên, đồng thời xin ý kiến của Thành ủy, Tỉnh hội và các đồng chí cựu cán bộ Hội thành phố qua các thời kỳ. Các ý kiến tham gia đóng góp đã được Ủy ban Hội thành phố tiếp thu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như sự phát triển của công tác Hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.

Bên canh đó, Ủy ban Hội thành phố đã phát động đợt thi đua chào mừng đại hội Hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ IV và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó, các cấp bộ hội thi đua đẩy mạnh thực hiện các phong trào lớn, tiêu biểu là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi; chương trình nâng cao chất lượng tổ chức Hội, tăng cường mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phấn đấu 100% các cấp bộ hội có công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội hội các cấp; huy động nguồn lực xây dựng công trình thanh niên các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới – văn minh đô thị;…

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên thành phố Bắc Kạn đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức chính thức vào ngày 28/8/2019 với 120 đại biểu tham dự. Cùng với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, quyết tâm và sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, Hội cấp trên hứa hẹn công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, Nghị quyết đã đề ra./.