Công tác vận động nữ cán bộ CNVCLĐ và bình đẳng giới thời kỳ mới

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành các  chỉ thị , nghị quyết, chính sách pháp luật và các văn bản có liên quan về công tác phụ nữ nhằm tạo điều kiện cho chị em phát huy tốt nhất vai trò và khả năng của mình trong mọi mặt của đời sống xã hội, như Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN (khóa X) về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”… qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phụ nữ cũng như công tác nữ công để nghiên cứu, vận dụng phù hợp điều kiện của từng đơn vị.  

Xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu thực tế của Nữ CNVCLĐ, công đoàn các cấp đã luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nữ công. Trong những năm qua, Ban Nữ công công đoàn các cấp đã thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ và thu được những kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ được thực hiện xuyên suốt, vận động nữ CNVCLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt những nội dung liên quan đến lao động nữ và trẻ em được quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật BHXH… 

Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” đã được các cấp công đoàn cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Nhiều đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nhiều cá nhân, tập thể nữ điển hình tiên tiến đã được biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời, trên cơ sở đó nhân rộng, tạo đà cho phong trào ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Tính riêng trong năm 2014, số chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” các cấp là 673 chị đạt tỷ lệ 78,9%; 02 tập thể và 02 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà. Bên cạnh đó, Ban Nữ công các cấp đã động viên nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; Thi đua dạy tốt, học tốt; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Thực hiện chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách lao động nữ, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ, trong những năm qua, Ban Nữ công công đoàn các cấp đã tăng cường công tác phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại đơn vị như kiểm tra việc thực hiện quy định của Bộ Luật Lao động, luật BHXH, công tác cán bộ nữ… việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới; Chương trình hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; từ đó Ban Nữ công công đoàn các cấp đã tham gia, đề xuất với công đoàn, chính quyền nhằm nâng cao đời sống, việc làm và thu nhập cho lao động nữ; chủ động tham mưu với Ban chấp hành cùng cấp để tham gia với chuyên môn trong việc xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, chú ý đến công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ nữ, giới thiệu những nữ CNVCLĐ có triển vọng tham gia cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra của Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. 

Với hoạt động xã hội, Ban Nữ công các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp các gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; xây dựng Quỹ …giúp chị em có điều kiện vay vốn để phát triển kinh tế gia đình tiêu biểu như ban nữ công Công đoàn Giáo dục.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em và dân số kế hoạch hóa gia đình cũng được Ban Nữ công các cấp tăng cường phối hợp với công đoàn, chuyên môn trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình và trẻ em, công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh truyền thông và tổ chức các hoạt động vận động, tư vấn để thực hiện các biện pháp KHHGĐ; duy trì phong trào xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hàng năm, Ban Nữ công các cấp đã tham mưu với BCH công đoàn cùng cấp tổ chức tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, khen thưởng động viên học sinh giỏi, tặng quà học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền hàng trăm triệu  đồng. 

Những nỗ lực của các cấp công đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn các cấp đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của công tác vận động nữ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong toàn thành phố ngày càng rõ nét hơn. Nhiều cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng, và giữ trọng trách trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ cấpthành phố đến cơ sở.

Trong hệ thống công đoàn, nữ  Chủ tịch CĐ cấp chiếm tỷ lệ trên 50%. Nhờ đó, nữ cán bộ, công chức có cơ hội thực hiện quyền bình đẳng giới của mình thông qua việc tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật đáp ứng nhu cầu và lợi ích giới; được cử đại diện trong các cơ quan cơ quan quản lý nhà nước và các đoàn thể chính trị – xã hội.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thành phố thời gian qua còn một số hạn chế như: Cán bộ nữ trong độ tuổi phát triển tốt nhưng phải thực hiện thiên chức làm mẹ do vậy có ảnh hưởng lớn đến việc phấn đấu, học tập nâng cao trình độ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, phát triển nhân tố mới là lao động trực tiếp còn chưa nhiều. Đội ngũ cán bộ nữ làm công tác nữ công mặc dù có sự phát triển, song nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, thiếu về kỹ năng hoạt động …

Để tăng cường vai trò của Ban Nữ công công đoàn các cấp trong công tác vận động nữ CNVCLĐ vì sự tiến bộ phụ nữ của thành phố, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới và đáp ứng yêu của cầu tình hình mới, các cấp công đoàn và cán bộ nữ công, Ban Nữ công công đoàn các cấp phải thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ Ban Nữ công; tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ nữ công, hướng hoạt động nữ công ngày càng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, thiết thực, chính đáng của nữ CNVCLĐ; Cán bộ nữ công phải sâu, sát lao động nữ, tạo được hạt nhân nòng cốt để nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, thuận lợi của lao động để tham mưu, đề xuất giải pháp giải quyết kịp thời; Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Ban Nữ công cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể và tạo sức hấp dẫn thu hút lao động nữ tự nguyện tham gia; Đề xuất chính sách, quy chế tạo điều kiện để cán bộ nữ công hoạt động; hướng dẫn, tạo điều kiện kịp thời để cán bộ nữ phát triển, kiểm tra, đôn đốc, chú trọng công tác vận động, thuyết phục nữ CNVCLĐ, quan tâm đến công tác tham mưu cho công đoàn tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến.