Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19