Thông báo về việc xác định phần mộ chưa có người nhận nằm trên diện tích đất GPMB dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể