Công văn Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xem chi tiết tại đây:Công văn Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nguồn:Thành ủy Bắc Kạn