Công văn số 287/UBND–XDCB ngày 23 tháng 2 năm 2022 về việc lấy ý kiến tham gia đối với nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ khác.

Xem chi tiết các tệp đính kèm:

1.0 QH.01 – VTGHKD – Sân vận động Tỉnh-QH.01 – A0

1.1 QH.02 – HTKTCQ – Sân vận động Tỉnh-QH.02-GHÉP 01 TỜ A0

1.2 QH.03 – HTHTKT – Sân vận động Tỉnh-QH.03-GHÉP 01 TỜ A0 

1.3 QH.04 – QHTMBSDD – Sân vận động Tỉnh-QH.04-GHÉP 01 TỜ A0

1.4 QH.05 – KGKTCQ – Sân vận động Tỉnh-QH.05-GHÉP 01 TỜ A0

1.5 QH.06 – CGDDCGXD – Sân vận động Tỉnh-QH.06-GHÉP 01 TỜ A0

1.6 QH.07a – QHGT – Sân vận động Tỉnh-QH.07a-GHÉP 01 TỜ A0

1.7 QH.07b – QHSNTNM – Sân vận động Tỉnh-QH.07b-GHÉP 01 TỜ A0

1.8 QH.07c – QHCD – Sân vận động Tỉnh-QH.07c-GHÉP 01 TỜ A0

1.9 QH.07d – QHCN – Sân vận động Tỉnh-QH.07d-GHÉP 01 TỜ A0

1.10 QH.07e – QHTTLL – Sân vận động Tỉnh-QH.07e-GHÉP 01 TỜ A0

1.11 QH.07f – QHTNTVSMT – Sân vận động Tỉnh-QH.07f-GHÉP 01 TỜ A0

1.12 QH.08 – THDDDOKT – Sân vận động Tỉnh-QH.08-GHÉP 01 TỜ A0

1.13 TM tóm tắt QH – Sân vận động Tỉnh

2.0 CV LẤY Ý KIẾN QHCT-SVĐ

Nguồn: Ban Quản lý Dự án, Đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn