Công văn số 7085/UBND – SYT ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 7085/UBND – SYT ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn