CÔNG VĂN Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và sử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 791/CV-TU Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và sử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn