THÔNG BÁO lịch trực Bộ phận Một cửa thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 56/TB-VP lịch trực Bộ phận Một cửa thành phố Bắc Kạn

Nguồn: VP HĐND-UBND thành phố