CÔNG VĂN V/v đẩy mạnh tuyên truyền trang Zalo Offcial Account ” Thành phố Bắc Kạn ”

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 191/CV-VHTT V/v đẩy mạnh tuyên truyền trang Zalo Offcial Account ” Thành phố Bắc Kạn ”

Nguồn: Phòng VHTT thành phố