KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội điểm về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 238/KH-UBND Tổ chức Ngày hội điểm về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố