THÔNG BÁO Về việc phân công tạm thời phụ trách một số nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 148/TB-UBND Về việc phân công tạm thời phụ trách một số nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 

Nguồn: UBND thành phố