BÁO CÁO Kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính UBND thành phố Bắc Kạn và UBND các xã, phường năm 2023  

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 118/BC-PNV Kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính UBND thành phố Bắc Kạn và UBND các xã, phường năm 2023  

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn