CÔNG VĂN V/v gửi dữ liệu mẫu C12-TS, mẫu C13-TS

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 698/BHXH-TST V/v gửi dữ liệu mẫu C12-TS, mẫu C13-TS

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kan