CÔNG VĂN V/v khuyến cáo hành vi lợi dụng về PCCC  

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1525/CAT-PC07 V/v khuyến cáo hành vi lợi dụng về PCCC

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn