CÔNG VĂN V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 601/UBND-BCĐ V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn