Công văn 2533 V/v lấy ý kiến tham gia về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ.

Xem nội dung chi tiết tại đây:Công văn 2533 V/v lấy ý kiến tham gia về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ.

-5.1 NVQH.01 – Sơ đồ vị trí – Điều chỉnh QH sân vận động Tỉnh-NVQH.01

-5.1.1 NVQH.02 – Phạm vi RG – Điều chỉnh QH sân vận động Tỉnh-NVQH.02-GHÉP 01 TỜ A05.1.4.1 Thuyết minh nhiệm vụ điều chỉnh QH

-6.2.1 Phieu ý kiến góp ý

  Nguồn: UBND Thành phố Bắc Kạn