CÔNG VĂN V/v phổ biến chính sách thuế mới

Xem nội dung chi tiết tại đây :  CÔNG VĂN số 1279/CCTKV-NV V/v phổ biến chính sách thuế mới

Nguồn: Chi cục Thuế Khu vực Bắc Kạn-Bạch Thông-Chợ Mới