CÔNG VĂN V/v Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số1047/UBND-KT V/v Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Nguồn: UBND thành phố