KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 157/KH-UBND Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2024

Nguồn:UBND thành phố