CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1419/UBND-VP V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại

Nguồn: UBND thành phố